General Terms & Conditions

Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

D&I Business Support Services:

De naamloze vennootschap D&I Business Support N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Curaçao aan de Pos Cabai Office Park Unit 5, Schouwburgweg, en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 119378.

Opdrachtgever

De partij die met D&I Business Support Services contracteert c.q. beoogt te contracteren.

Opdracht

Iedere schriftelijke overeenkomst tussen D&I Business Support Services en Opdrachtgever waarbij D&I Business Support Services diensten levert aan Opdrachtgever.

Offerte

Elk mondeling of schriftelijk aanbod van D&I Business Support Services om een Opdracht met haar aan te gaan.

Algemene Voorwaarden

De onderhavige bepalingen.


artikel 2

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij D&I Business Support Services diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met D&I Business Support Services, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Wijzigingen en/of afwijkingen van de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3

Totstandkoming Opdracht

Offertes van D&I Business Support Services zijn steeds vrijblijvend en worden gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever tot aan de dagtekening van de Offerte aan D&I Business Support Services is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de Opdracht essentiële informatie aan D&I Business Support Services beschikbaar wordt gesteld. D&I Business Support Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

De Opdracht komt schriftelijk tot stand na schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de door D&I Business Support Services uitgebrachte Offerte. De inhoud van de Offerte geldt eveneens als overeengekomen tussen Opdrachtgever en D&I Business Support Services indien: D&I Business Support Services tot uitvoering van de Opdracht overgaat met instemming van de Opdrachtgever; of met instemming van de Opdrachtgever een datum wordt bepaald waarop met de uitvoering van de Opdracht een aanvang zal worden gemaakt.


Artikel 4

Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Opdracht een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van D&I Business Support Services, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

D&I Business Support Services is gerechtigd het honorarium te verhogen indien gedurende de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het (te verwachten) werk, zoals dit bij de totstandkoming van de Opdracht is overeengekomen, onjuist is ingeschat zodat in redelijkheid niet van D&I Business Support Services verwacht mag worden dat zij de Opdracht uitvoert tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium, een en ander voor zover de onjuiste inschatting niet is toe te rekenen aan D&I Business Support Services.


Artikel 5

Betaling

 

Door D&I Business Support Services aan Opdrachtgever verzonden declaraties dienen binnen veertien (14) dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan. Bij gebreke van een tijdige betaling zal door D&I Business Support Services over het openstaande saldo een rentepercentage van 5% dan wel de wettelijke rente in rekening worden gebracht, waarbij het hoogste rentepercentage zal worden toegepast, en is D&I Business Support Services gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande declaratie is voldaan. Indien Opdrachtgever in verzuim is, zal D&I Business Support Services buitengerechtelijke incassokosten van ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag in rekening brengen.


Artikel 6

Rechten en verplichtingen D&I Business Support Services

D&I Business Support Services zal zich inspannen om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren conform de eisen van goed vakmanschap. Op D&I Business Support Services rust een inspanningsverplichting, niet een resultaatsverplichting. D&I Business Support Services kan niet garanderen dat het door de Opdrachtgever met de Opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt. 
D&I Business Support Services en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de Opdracht op regelmatige basis overleg voeren omtrent de stand van zaken en de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de Opdracht zich feiten en/of omstandigheden voordoen dan wel hebben voorgedaan die de voortgang van de Opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zal D&I Business Support Services onverwijld Opdrachtgever hieromtrent in kennis stellen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft D&I Business Support Services het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht. D&I Business Support Services is gehouden deze derden op een zodanig zorgvuldige wijze te selecteren zoals de Opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. D&I Business Support Services is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.

Indien de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van de Opdrachtgever, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van D&I Business Support Services staat, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, behoudt D&I Business Support Services zich het recht voor de uitvoering op te schorten en de daardoor ontstane kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 7

Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat:

  • alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht noodzakelijke documenten en/of gegevens tijdig aan D&I Business Support Services worden verstrekt;
  • alle voor de Opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden die de voortgang van de Opdracht of het resultaat daarvan (kunnen) beïnvloeden, onverwijld aan D&I Business Support Services worden medegedeeld opdat D&I Business Support Services daar in de uitvoering van de Opdracht rekening mee kan houden;
  • de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken medewerker(s) van Opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.
  • Indien door D&I Business Support Services of door D&I Business Support Services ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de desbetreffende medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  • Opdrachtgever vrijwaart D&I Business Support Services voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging zijdens D&I Business Support Services.

De Opdracht wordt aangegaan voor de overeengekomen duur daarvan en eindigt van rechtswege wanneer de Opdracht is afgerond. De Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de Opdracht kunnen worden beïnvloed door onvoorziene omstandigheden. D&I Business Support Services zal zich inspannen om de Opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De planning en de afgesproken termijnen zijn niet aan te merken als fatale termijnen. Overschrijding van de planning en de daarin opgenomen termijnen geeft aan Opdrachtgever niet het recht om tot (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging van de Opdracht over te gaan, noch geeft overschrijding van de in de planning opgenomen termijnen aan Opdrachtgever het recht op vergoeding van de dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, een en ander behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens D&I Business Support Services.

Artikel 8

Duur van de Opdracht


Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht:

  • zich omstandigheden voordoen die bij aanvang van de Opdracht niet waren voorzien; of
  • blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen;

zal naar een passende oplossing worden gezocht, waaronder inbegrepen aanpassing van (de inhoud van) de initiële Opdracht. 
Indien aanpassing van (de inhoud van) de Opdracht het gevolg is van verzoeken en/of handelingen van de Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, zal D&I Business Support Services het eventueel hieruit ontstane meerwerk als aanvullende Opdracht in rekening brengen.

Artikel 9

Wijziging Opdracht


Zowel D&I Business Support Services als Opdrachtgever kan de Opdracht tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaanden. Indien de Opdrachtgever de Opdracht tussentijds opzegt, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en heeft D&I Business Support Services recht op compensatie vanwege het door de tussentijdse opzegging ontstane bezettingsverlies.

D&I Business Support Services is in geval van ontbinding van de Opdracht jegens Opdrachtgever niet gehouden tot enige restitutie van de reeds ontvangen gelden, noch is D&I Business Support Services tot schadevergoeding gehouden. In geval van ontbinding zijn de vorderingen van D&I Business Support Services op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10

Beëindiging Opdracht


D&I Business Support Services is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van D&I Business Support Services in de uitvoering van de Opdracht.

D&I Business Support Services is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade, geleden door Opdrachtgever, die het gevolg is van niet (tijdig) presteren dan wel niet deugdelijk presteren door D&I Business Support Services. D&I Business Support Services is eveneens niet aansprakelijk voor schade, ontstaan vanwege door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Indien D&I Business Support Services aansprakelijk is, is deze in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat D&I Business Support Services voor haar werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Opdracht heeft gedeclareerd aan Opdrachtgever. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van D&I Business Support Services.

Artikel 11

Aansprakelijkheid


D&I Business Support Services noch Opdrachtgever zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld of krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen maar waardoor een der partijen de Opdracht niet kan nakomen dan wel nakoming niet van de betreffende partij kan worden gevergd.

In geval van overmacht kan de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort dan wel kan de Opdracht geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, zonder enige verplichting tot schadeloosstelling. Voor zover D&I Business Support Services ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk diens verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is D&I Business Support Services gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te declareren.

Artikel 12

Overmacht


D&I Business Support Services blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten, die rusten op alle door D&I Business Support Services in het kader van de Opdracht ontwikkelde stukken zoals rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, et cetera.

D&I Business Support Services verleent aan Opdrachtgever het recht om alle door D&I Business Support Services in het kader van de Opdracht ontwikkelde stukken (rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, et cetera) ten behoeve van de eigen organisatie van Opdrachtgever te gebruiken, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan diens betalingsverplichtingen uit hoofde van de Opdracht heeft voldaan. Zij mogen niet door Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van D&I Business Support Services.

Artikel 13

Intellectuele eigendom


D&I Business Support Services en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien D&I Business Support Services op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en D&I Business Support Services zich niet kan beroepen op een wettelijk erkend of door de rechter toegestaan recht van verschoning, is D&I Business Support Services niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot beëindiging van de Opdracht op grond van enige hierdoor ontstane schade.

Artikel 14

Geheimhouding


Op alle rechtsverhoudingen tussen D&I Business Support Services en de Opdrachtgever is uitsluitend Curaçaose recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao. 

Artikel 15

Rechts- en forumkeuze